Algemene voorwaarden & privacy beleid

1. ALGEMEEN

1.1
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer je als consument, bedrijf of instelling (klant) een bestelling plaatst op de website www.jouwspeelkleed.nl. Er wordt een overeenkomst gesloten tussen de klant en Jouw Speelkleed. Alle contactgegevens, evenals aanvullende informatie over Jouw Speelkleed staan op deze website vermeld. De voorwaarden zijn van toepassing als er een bestelling wordt geplaatst in onze webshop.

1.2
Jouw Speelkleed behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen je bestelling te weigeren of te wijzigen (bijvoorbeeld wanneer de klant onjuiste persoonsgegevens verstrekt en/of betalingsproblemen heeft).

1.3
Jouw Speelkeed kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie met betrekking tot het op voorraad zijn van producten, schrijffouten, publicatie van onjuiste afbeeldingen, fouten in de productbeschrijving of technische specificatie, onjuiste prijzen en prijsaanpassingen (zoals prijswijzigingen door de drukkerij). Jouw Speelkeed heeft het recht om een dergelijke fout te herstellen en om de informatie op elk gewenst moment te wijzigen of te actualiseren. Mocht een klant een artikel hebben besteld waarvoor een onjuiste prijs staat aangegeven, zal Jouw Speelkeed de klant uiteraard informeren en afwachten of de klant de prijswijziging accepteert. Hierna zal de order verder worden afgehandeld. Alle afbeeldingen op de website dienen uitsluitend ter illustratie. Er is geen garantie dat dergelijke illustraties een exacte weergave zijn van het product. Jouw Speelkeed is niet aansprakelijk voor informatie op de website die afkomstig is van een derde partij.

1.4
De website en alle inhoud op deze website is eigendom van Jouw Speelkeed. De informatie wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten en handelswetgevingen. Dit houdt in dat het niet is toegestaan om merken, handelsnamen, productnamen, afbeeldingen en grafische voorstellingen, ontwerp, lay-out alsook informatie met betrekking tot producten, diensten en overige inhoud, te kopiëren of te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Jouw Speelkeed.

2. OVEREENKOMST EN BESTELLING

2.1

De klant kan uitsluitend een aankoop doen via de webshop als de algemene voorwaarden worden geaccepteerd. Door deze voorwaarden te accepteren bevestigt de klant dat ze kennis heeft genomen van de informatie.

2.2
Er is pas sprake van een koopovereenkomst wanneer Jouw Speelkeed de bestelling heeft bevestigd(per email). We raden je aan deze bevestiging te bewaren voor het geval je contact met Jouw Speelkeed wilt opnemen. Je kunt je bestelling herroepen totdat deze is bevestigd! Bij herroeping van een bestelling zal Jouw Speelkeed de bestelling terugbetalen.

3. KLANTGEGEVENS

3.1
Wanneer je als klant een bestelling plaatst, wordt er gevraagd om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. De klant is zelf verantwoordelijk voor onjuist opgegeven informatie. In het privacybeleid van Jouw Speelkeed staat beschreven hoe we omgaan met persoonsgegevens van de klant.

4. PRIJZEN, KOSTEN EN BETALING

4.1
Voor bestellingen op de website gelden de prijzen zoals op de website staan vermeld. Prijzen worden vermeld in euro’s en zijn inclusief btw. Deze prijzen zijn excl. verzendkosten (binnen Nederland). De verzendkosten worden afzonderlijk vermeld in uw winkelwagen. Buiten Nederland worden geen bestellingen aangenomen.

4.2
Op de website wordt de klant geïnformeerd hoe er betaald kan worden. Bij betaling achteraf kan Jouw Speelkeed onderzoek doen naar het kredietverleden van de klant. Jouw Speelkeed heeft het recht om de betaalmethode die de klant ten tijde van de aankoop selecteerde, te wijzigen indien die methode om welke reden dan ook, niet werkt.

5. PROMOTIES EN AANBIEDINGEN

Jouw Speelkeed kan promoties aanbieden. Jouw Speelkeed behoudt zich het recht voor dergelijke promoties op ieder gewenst moment te herroepen. Bij beëindiging of herroeping van een promotie gelden deze voorwaarden zonder wijzigingen. Aanbiedingen ( bv via Facebook/ Instagram) van specifieke artikelen zijn geldig voor een bepaalde periode en zolang de voorraad strekt.

6. LEVERING EN BEZORGING

6.1
Speelkleden worden normaal gesproken geleverd binnen het aantal dagen welke vermeld staan op de website. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2
In het geval de levertermijn afwijkt en de levering meer dan 30 werkdagen duurt (en dit niet te wijten aan de klant) heeft de klant het recht de aankoop te annuleren.

7. HERROEPINGSRECHT

7.1
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

7.2
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7.3
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Jouw Speelkeed. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een e-mail naar info@jouwspeelkleed.nl Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

7.4
Indien de klant na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht. resp. het product niet aan de Jouw Speelkeed heeft teruggezonden, is de koop een feit.

8. GARANTIE EN KLACHTEN

8.1
Op de producten van Jouw Speelkeed is een garantie van toepassing. Garanties gelden uitsluitend voor originele fabricagefouten! De orderbevestiging geldt als garantiebewijs.

8.2
Indien je aanspraak wil maken op de productgarantie, dien je Jouw Speelkeed te informeren via info@jouwspeelkleed.nl met hierin je klacht vermeld.

Klachten die worden gemeld binnen 2 werkdagen na het ontdekken van het defect worden altijd beschouwd als op tijd ingediend.

8.3
In het geval een artikel moet worden geretourneerd zal Jouw Speelkeed deze kosten vergoeden. Jouw Speelkeed behoudt zich het recht voor een klacht af te wijzen indien blijkt dat het product niet defect is overeenkomstig de geldende wet handhaving consumentenbescherming.

9. KOPPELINGEN

Jouw Speelkeed kan linken naar andere websites, waarop wij geen controle uitoefenen. Jouw Speelkeed is niet verantwoordelijk voor de bescherming of de privacy van persoonsgegevens die de klant via andere websites aanlevert.

Je dient altijd voorzichtig te zijn en de adviezen omtrent het gebruik van persoonsgegevens op de desbetreffende website te lezen.

10. OVERMACHT

Jouw Speelkeed is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door omstandigheden waar we geen invloed op hebben. Bv. arbeidsconflicten, extreme weersomstandigheden, brand, blikseminslag, fouten in elektrische, telecom- of dataverbindingen of andere communicatieve verbindingen. Evenals storingen of vertragingen van diensten van toeleveranciers als gevolg van omstandigheden zoals hierboven vermeld. Deze omstandigheden resulteren in vrijstelling van aansprakelijkheid en maatregelen. In het geval een dergelijke situatie zich voordoet, zal Jouw Speelkeed de klant hierover informeren, zowel aan het begin als aan het eind van de desbetreffende situatie. In het geval dat de omstandigheden langer dan twee maanden aanhouden, heeft zowel de klant als Jouw Speelkeed het recht om de aankoop met onmiddellijke ingang te annuleren.

11. WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN

Jouw Speelkeed behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Alle wijzigingen in de voorwaarden zullen op de website worden gepubliceerd. Gewijzigde voorwaarden zijn geldig vanaf het moment waarop de klant de voorwaarden heeft geaccepteerd.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

12.1
Geschillen moeten allereerst worden opgelost door contact op te nemen met de klantenservice van Jouw Speelkeed.

12.2
Als het geschil niet kan worden opgelost met de klantenservice kan de klant rechtstreeks een klacht indienen op het platform voor bemiddeling bij geschillen van de Europese Commissie.

Wanneer de klant een klacht indient bij dit platform, zal de zaak automatisch naar het juiste geschillencommissie worden doorgestuurd. Dit orgaan neemt vervolgens contact met ons op en zal proberen het geschil op te lossen zonder tussenkomst van een rechter.

12.3
Geschillen ten aanzien van de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en zullen uitsluitend door de Nederlandse rechtbanken worden beslecht.

PRIVACY BELEID

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Jouw Speelkleed verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jouwspeelkleed.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jouw Speelkleed verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling en betaling
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Jouw Speelkleed analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jouw Speelkleed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  

 • Ten behoeve van het verwerken van de overeenkomst verworven persoonsgegevens: tot maximaal 2 jaar na de laatste activiteit/bestelling.
 • Via het nieuwsbrief-inschrijfformulier verzamelde e-mailadressen: tot uitschrijving uit de maillijst door Jouw Speelkleed of uzelf.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw Speelkleed verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jouw Speelkleed blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jouw Speelkleed gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jouw Speelkleed en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jouwspeelkleed.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek. Jouw Speelkleed wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jouw Speelkleed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jouwspeelkleed.nl